Meningsmåling: Legalisering af Cannabis i Danmark 2023

Hos Nordic Oil værdsætter vi åbne og konstruktive samfundsdebatter og stræber konstant efter at identificere og implementere metoder til at forbedre samfundets trivsel. Baseret på dokumenterede positive virkninger i talrige tilfælde mener vi, at cannabis rummer betydeligt potentiale både inden for medicinsk anvendelse til gavn for samfundet og med henblik på den nationale økonomi. Cannabisindustrien opererer i et dynamisk og hurtigt foranderligt landskab, hvor både offentlige og politiske holdninger udvikler sig som følge af den voksende liberale tilgang til medicinsk brug af cannabis på verdensplan.

Formålet med denne undersøgelse er at kvantificere afvigelserne i holdninger til legalisering af cannabis i Danmark baseret på en bred vifte af demografiske data. Deltagerne blev efterfølgende stratificeret efter geografisk placering, og deres hensigter med hensyn til at stemme ved det kommende folketingsvalg blev taget i betragtning. Resultaterne blev yderligere suppleret med analyser af respondenternes aldersgrupper, beskæftigelsesstatus, køn og forældrestatus. Samlet set udgør resultaterne den mest omfattende og repræsentative undersøgelse af holdninger til legalisering af cannabis i Danmark og bidrager til en klarere forståelse af den aktuelle offentlige mening om dette emne.

De danske regioner

 

Den højeste grad af støtte findes på Fyn, hvor hele 76,9% mener, at cannabis bør legaliseres, reguleres og beskattes.

Artiklen afsluttes med en detaljeret oversigt over svarene baseret på forskellige regioner i Danmark. Overordnet set støtter alle regioner i Danmark afkriminalisering af cannabis, hvis det reguleres og beskattes.

Politisk Standpunkt

Analysen af undersøgelsesresultaterne om danskernes holdninger til legalisering af cannabis afslører interessante sammenhænge mellem politiske tilhørsforhold og synspunkter om legalisering. Blandt respondenterne, der har til hensigt at stemme på Alternativet ved det kommende folketingsvalg, er der en tydelig overvægt (66,7%) til fordel for fuld legalisering, regulering og beskatning af cannabis. Dette indikerer en stærk sammenhæng mellem Alternativets grønne og liberale politik og støtte til legalisering.

For Socialdemokratiet er der en mere nuanceret fordeling, hvor 50% støtter fuld legalisering, mens 29,4% støtter legalisering til medicinsk brug. Dette afspejler en afbalanceret tilgang blandt Socialdemokratiets vælgere, der sandsynligvis tager hensyn til både sundheds- og socioøkonomiske faktorer.

Overraskende viser resultaterne for Dansk Folkeparti en opdeling, hvor 33,3% støtter fuld legalisering, mens 26,7% foretrækker fortsat forbud. Dette indikerer intern mangfoldighed blandt partiets vælgere vedrørende spørgsmålet om legalisering af cannabis.

Partier som Liberal Alliance og Moderaterne udviser høj støtte til fuld legalisering, med henholdsvis 78,4% og 69,2%. Dette harmonerer med deres klassisk liberale værdier og stræben efter økonomisk frihed.

Desuden er det bemærkelsesværdigt, at Enhedslisten, der traditionelt har en mere progressiv profil, også har relativt høj støtte til fuld legalisering (54,4%). Dette afspejler en tendens blandt venstreorienterede vælgere til at støtte progressiv lovgivning omkring cannabis.

Interessant er det også, at ingen respondenter fra Danmarksdemokraterne støtter fortsat forbud. Dette kan antyde en mere pragmatisk tilgang til spørgsmålet om legalisering inden for partiet.

I en bredere kontekst indikerer disse resultater, at holdninger til cannabis legalisering i høj grad er formet af politiske værdier og ideologier. Partier med mere liberale og progressive synspunkter har tendens til at tiltrække vælgere, der støtter legalisering, mens mere konservative og traditionelle partier har mere varieret opbakning. Samlet set viser analysen, hvordan politiske tilhørsforhold spiller en afgørende rolle i formningen af danskernes syn på legalisering af cannabis.

Aldersgrupper

Undersøgelsen afslører en tydelig aldersrelateret variation i meninger. Resultaterne indikerer en stærk sammenhæng mellem aldersgrupper og deres holdning til legalisering af cannabis.

I aldersgruppen 18-29 år viser 66,3% stærk støtte til fuld legalisering, regulering og beskatning af cannabis. Den høje støtte i denne aldersgruppe kunne afspejle en kombination af ungdommelig progressivitet, øget opmærksomhed på de potentielle økonomiske fordele ved legalisering og nysgerrighed omkring alternative tilgange til euforiserende stoffer.

Aldersgruppen 30-39 år opretholder støtte til fuld legalisering (41,2%), men også betydelig støtte til medicinsk brug (32,4%). Dette kan antyde en mere nuanceret tilgang, der tager hensyn til både økonomiske og sundhedsrelaterede hensyn.

Blandt respondenter i alderen 40-49 år er støtte til fuld legalisering (45,5%) stadig markant, men en relativt høj procentdel støtter også medicinsk brug (31,8%). Disse resultater afspejler en moderat holdning, der muligvis er påvirket af en pragmatisk tilgang til spørgsmålet.

I aldersgruppen 50-64 år er der fortsat betydelig støtte til fuld legalisering (60,5%), men en bemærkelsesværdig andel støtter også medicinsk brug (10,5%). Samtidig støtter en relativt høj procentdel opretholdelsen af forbud (18,4%). Dette indikerer flere varierede synspunkter inden for denne aldersgruppe.

For respondenter over 65 år er resultaterne mere mangfoldige. Mens 29,4% støtter fuld legalisering, viser 26,5% støtte til medicinsk brug. En betydelig andel (35,3%) vælger "andet," hvilket antyder en bredere mangfoldighed af synspunkter inden for den ældre aldersgruppe.

Samlet set indikerer denne alders baserede analyse en generationsskifte i holdninger til legalisering, hvor yngre generationer er mere tilbøjelige til at støtte fuld legalisering, mens ældre generationer har en mere nuanceret tilgang med betydelig støtte til medicinsk brug. Resultaterne tyder på, at alder også spiller en afgørende rolle i formningen af danskernes holdninger til legalisering af cannabis, påvirket af samfundsmæssige udviklinger.

Beskæftigelse

Analyse af undersøgelsesresultaterne om danskernes holdninger til legalisering af cannabis baseret på beskæftigelsesstatus afslører interessante sammenhænge mellem respondenternes beskæftigelsessituationer og deres syn på legalisering.

Blandt lønmodtagere er der betydelig støtte på 57% for fuld legalisering, regulering og beskatning af cannabis. Dette kan delvis tilskrives voksende interesse for de potentielle økonomiske gevinster ved legalisering og den potentielle reduktion af kriminel aktivitet relateret til cannabis.

Studerende udviser lignende holdninger med 55,7% støtte til fuld legalisering. Denne gruppe er måske mere åben over for legalisering på grund af øget information og et mere progressivt syn på samfundsproblemer.

Pensionister viser en mere afbalanceret tilgang, med 46,5% der støtter fuld legalisering, mens 27,9% støtter medicinsk brug. Dette kan afspejle en kombination af bekymringer for folkesundheden og et ønske om at bruge cannabis som en medicinsk ressource.

Selvstændige udviser lignende tendenser som pensionister, med 48,1% der støtter fuld legalisering. Den potentielle økonomiske mulighed i en legaliseret cannabisindustri kan appellere til denne gruppe, men der er også en betydelig støtte til medicinsk brug og mindre støtte til fortsat forbud.

Blandt de arbejdsløse er der et flertal (65%) for fuld legalisering. Dette kan skyldes håb om økonomisk vækst og jobskabelse i en legaliseret cannabisindustri samt interesse i at reducere kriminel aktivitet relateret til illegal handel.

Samlet set viser analysen forskelligartede holdninger til cannabis legalisering baseret på beskæftigelsesstatus. Lønmodtagere, studerende og de arbejdsløse viser generelt større støtte til legalisering, mens pensionister og selvstændige udviser mere nuancerede holdninger påvirket af en blanding af sundheds-, økonomiske og samfundsmæssige faktorer. Resultaterne illustrerer, hvordan beskæftigelsesstatus spiller en væsentlig rolle i formningen af danskernes holdninger til cannabis legalisering.

Køn

Analyse af undersøgelsesresultaterne om danskernes holdning til legalisering af cannabis, opdelt efter køn, afslører markante forskelle i synspunkterne. Dataen afspejler tydelige mønstre i svarene fra mænd, kvinder og personer, der identificerer sig som "Andet."

Blandt mandlige respondenter udtrykker 63,3% støtte til fuld legalisering, regulering og beskatning af cannabis. Denne væsentlige majoritet indikerer en udbredt tendens til en liberal tilgang til cannabis, hvor der lægges vægt på dets økonomiske potentiale gennem regulering og beskatning. Ydermere tilslutter 16,5% sig udelukkende legalisering til medicinsk brug – hvilket fremhæver cannabis' opfattede terapeutiske værdi.

I modsætning hertil viser kvindelige respondenter en mere varieret fordeling af meninger. Mens 41,1% støtter fuld legalisering og dermed åbner op for regulering, tilkendegiver bemærkelsesværdige 35,2% deres støtte til medicinsk brug, hvilket indikerer et betydelig fokus på cannabis' medicinske anvendelser. Dette kønsspecifikke fokus på medicinsk brug kan være tegn på sundheds- og trivselsbekymringer.

De svar fra personer, der identificerer sig som "Andet," fremviser endnu mere forskelligartede perspektiver. Ikke mindre end 20% støtter fuld legalisering, 25% tilkendegiver støtte til medicinsk brug, og 15% foretrækker at cannabis forbliver ulovligt. Disse tal antyder en mere afbalanceret fordeling på spektret af legaliseringsmuligheder. Derudover vælger hele 60% "Andet" – hvilket fremhæver kompleksiteten og nuancerne i deres synspunkter.

Analysen antyder, at køn spiller en rolle i formningen af holdninger til cannabislegalisering. Mænd synes mere tilbøjelige til at omfavne en omfattende tilgang, der involverer regulering og beskatning, mens kvinder lægger større vægt på de medicinske potentialer. Personer, der identificerer sig som "Andet," afspejler en mangfoldighed af holdninger, muligvis påvirket af en række personlige faktorer.

Variationen i svar understreger cannabislegaliseringens mangefacetterede karakter og afspejler forskellige prioriteringer, værdier og hensyn blandt mænd, kvinder og personer, der identificerer sig som "Andet." Denne analyse indikerer vigtigheden af at tilpasse politiske tilgange, der tager højde for disse unikke perspektiver, for at sikre en inklusiv og informeret beslutningsproces. I takt med at samfundets holdninger til cannabis udvikler sig, vil anerkendelsen og adresseringen af disse nuancerede forskelle være afgørende for at forme effektiv regulering, der harmonerer med de danske borgeres forskelligartede behov og bekymringer.

Husstand

Analyse af undersøgelsesresultaterne om danskernes holdninger til cannabislegalisering baseret på husstandssituation afslører en bemærkelsesværdig sammenhæng mellem respondenternes familiemæssige situationer og deres syn på cannabislegalisering.

Blandt respondenter med børn i husstanden er der en mere forsigtig holdning til legalisering. Kun 21,1% støtter fuld legalisering, regulering og beskatning, mens 7,9% støtter medicinsk brug. Dette kan afspejle bekymringer om potentielle sundhedsrisici og skadelige konsekvenser af legalisering, især med hensyn til børns trivsel.

I modsætning hertil viser respondenter uden børn i husstanden en mere positiv holdning til legalisering. Her støtter 34% fuld legalisering, og en betydelig del (11,6%) støtter medicinsk brug. Den højere støtte til legalisering i denne gruppe kan skyldes en kombination af økonomisk tænkning og færre bekymringer om potentielle familiemæssige påvirkninger.

Resultaterne viser også, at respondenter uden børn i husstanden er mere tilbøjelige til at vælge "andet" (9,5%), hvilket antyder, at denne gruppe kan have mere forskelligartede og komplekse holdninger til emnet, muligvis baseret på personlige erfaringer og værdier.

Analysen fremhæver betydningen af familiemæssige overvejelser i dannelse af holdninger til legalisering af cannabis. Respondenter med børn i husstanden udviser mere forsigtighed og en tendens til at lægge vægt på potentielle risici og konsekvenser ved legalisering. Samtidig er der større åbenhed blandt respondenter uden børn, der ser mulighederne for regulering og økonomiske gevinster ved legalisering. Resultaterne tyder på, at familiemæssige dynamikker og ansvarsområder spiller en central rolle i formningen af danskernes holdninger til legalisering.

Regionale forskelle 

Analyse af undersøgelsesresultaterne om danskernes holdninger til legalisering baseret på regioner afslører interessante geografiske variationer i meninger. Disse resultater indikerer, at geografisk placering spiller en rolle i formningen af danskernes syn på legalisering af cannabis.

I Hovedstadsområdet er der en relativt jævn fordeling af holdninger, hvor 49,3% støtter fuld legalisering. Dette kan delvist tilskrives regionens tætte urbanisering, der ofte favoriserer en mere åben tilgang til sociale og politiske spørgsmål.

Respondenter fra Region Midtjylland viser stærk støtte til fuld legalisering (55,8%). Dette kan skyldes regionens geografiske og demografiske mangfoldighed, der fører til mere nuancerede og åbne holdninger til progressive initiativer.

Nordjyllands Region udviser også stærk støtte til legalisering (56,5%). Den høje støtte til fuld legalisering i begge nordlige regioner kan afspejle en generel åbenhed over for nye politiske tiltag og en potentielt mere afslappet holdning til cannabis.

I Region Sjælland er holdningerne mere jævnt fordelt, hvor 47,3% støtter fuld legalisering. Dette kan skyldes en mere konservativ tendens i denne region, hvor befolkningens holdninger måske er mere afbalancerede.

Region Syddanmark skiller sig ud med en høj støtte på 76,9% for fuld legalisering. Dette kan tilskrives forskellige faktorer som kulturel åbenhed og ønsket om at udnytte de økonomiske fordele ved legalisering.

Samlet set viser analysen af regionale forskelle, hvordan geografisk placering kan påvirke holdninger til legalisering. De mere åbne holdninger i byområder og nuancerede tendenser i mere konservative områder illustrerer, at samfundskonteksten spiller en vigtig rolle i formningen af danskernes syn på dette emne.

Afsluttende sammenfatning af Meningsmålingen

Afslutningsvis giver undersøgelsesresultaterne værdifulde indsigter i danske holdninger til afkriminalisering af cannabis baseret på forskellige demografiske faktorer. Analysen afslører et komplekst landskab af meninger, hvor alder, politiske tilhørsforhold, beskæftigelsessituation, familiemæssige situationer og regionale forskelle alle spiller betydelige roller i formningen af danskernes syn på dette kontroversielle emne.

Resultaterne demonstrerer generationsskiftet, hvor yngre generationer er mere tilbøjelige til at støtte fuld legalisering, mens ældre generationer har en mere nuanceret tilgang. Politiske værdier og ideologier påvirker holdningerne betydeligt, hvor liberale og progressive partier får større støtte til legalisering.

Beskæftigelsessituation påvirker holdningerne, hvor lønmodtagere, studerende og de arbejdsløse generelt viser større støtte til legalisering. Familiemæssige overvejelser påvirker også holdningerne, hvor respondenter med børn i husstanden udviser mere forsigtighed vedrørende legalisering.

Geografisk placering spiller også en rolle, hvor byområder viser mere åbne holdninger, og konservative områder udviser nuancerede synspunkter.

I den dynamiske debat om cannabis legalisering er det afgørende at forstå disse nuancer for informeret politikudvikling og åbne diskussioner. Undersøgelsesresultaterne giver et omfattende og repræsentativt billede af danske holdninger og understreger vigtigheden af en inkluderende og velfunderet samfundsdebat om legalisering af cannabis og dens potentielle konsekvenser for samfundet.

 

Download og få fri adgang til graferne til fri afbenyttelse gennem nedenstående link:
Meningsmåling: Legalisering af Cannabis i Danmark 2023.zip